Asociácia slovenských študentov práva

Association of Slovak Law Students
 • 03.07.2010 Občiansky monitoring 2010

  ASŠP pripravuje projekt občianskeho monitoringu slovenských súdov

  Súčasná situácia v slovenskej justícii je odborníkmi i laickou verejnosťou považovaná za jeden z najzávažnejších problémov spoločnosti. Aj z tohto dôvodu sa Asociácia slovenských študentov práva, ako záujmová a odborná organizácia študentov a absolventov práva, rozhodla pre realizáciu projektu „Občiansky monitoring súdov a sudcov na Slovensku.“

  Občiansky monitoring súdov je vo vyspelých demokraciách považovaný za významný prostriedok kontroly justície zo strany občianskej spoločnosti. Verejná občianska kontrola je efektívnym nástrojom kontroly nielen súdov, ale aj ostatných štátnych inštitúcií. Na Slovensku však pôjde len o druhý občiansky monitoring, keďže historicky prvý a doteraz jediný sa uskutočnil v roku 2005.

  Princípy realizácie monitoringu nie sú zložité. Podobne priamočiary je aj samotný priebeh monitoringu. Niekoľko desiatok nezávislých jednotlivcov (monitorujúce osoby) sa osobne zúčastňuje na súdnych pojednávaniach. Zistené skutočnosti monitorujúce osoby zapisujú do monitorovacích hárkov, v závere sú všetky údaje analyzované skupinou odborníkov.

  Náš projekt je v porovnaní s prvým monitoringom (2005) charakteristický niektorými významnými odlišnosťami. Súdy ani samotní sudcovia nebudú pred monitorovaním ani v jeho priebehu o ňom žiadnym spôsobom informovaní. V roku 2005 boli monitorované len dva okresné súdy, naším cieľom je však zahrnúť do projektu približne 30% okresných súdov na Slovensku, a to vo všetkých ôsmych krajoch. Tento počet nielenže prinesie skutočne reprezentatívne výsledky, ale umožní aj komparáciu situácie v jednotlivých regiónoch Slovenska.

  Závery a odporúčania monitoringu by mali prispieť k zlepšeniu výkonu súdnej moci v zmysle demokratických štandardov. V konečnom dôsledku dôjde predovšetkým k posilneniu dôvery slovenskej verejnosti v súdnictvo, keďže práve táto zmena si vyžaduje zmeny vo faktickom fungovaní súdov. Rovnako by sa mala zvýšiť vymožiteľnosť práva, aby sa fyzické a právnické osoby mohli svojich práv skutočne domôcť a v primeranom čase.

  Poznatky plynúce z projektu budú určené subjektom, ktoré majú povinnosť či záujem zlepšovať stav súdnictva na Slovensku, najmä Ministerstvu spravodlivosti Slovenskej republiky, Súdnej rade Slovenskej republiky, monitorovaným súdom a ďalším štátnym inštitúciám. Rovnako je projekt určený poslancom Národnej rady SR, verejnému ochrancovi práv, sudcovským združeniam a neštátnym organizáciám, ako aj širokej odbornej a laickej verejnosti.

  Výsledky projektu budú verejnosti prezentované na tlačovej konferencii pred zástupcami médií. Komplexná správa o priebehu a výsledkoch monitoringu bude sprístupnená na našej internetovej stránke.


autor: dominik


<< späť

Občiansky monitoring súdov

ASŠP pripravuje druhý občiansky monitoring sudcov a súdov na Slovensku. Historicky prvý občiansky monitoring súdov sa uskutočnil v roku 2005. Občiansky monitoring súdov je vo vyspelých krajinách...
viac >>

Uplatnenie absolventov práva

Bezplatné právne poradenstvo

Legislatívny inkubátor