Asociácia slovenských študentov práva

Association of Slovak Law Students

Naša činnosť

Oblasti činnosti združenia

 • akademické aktivity venované právnemu vzdelávaniu, najmä prepojením teórie a praxe
 • zlepšovanie podmienok pre uplatnenie absolventov na trhu práce
 • zastrešovanie mladých právnikov a študentov práva za účelom ich vzájomného vzdelávania a podpory ich vedomostného a osobnostného rastu
 • podpora nadaných študentov práva a vytváranie podmienok na rozvíjanie ich schopností
 • zlepšovanie kvality právneho prostredia na Slovensku a podpora rozvoja občianskej spoločnosti
 • podpora spoločenskej zodpovednosti študentov a absolventov práva
 • monitorovanie a hodnotenie kvality a výkonu činnosti slovenských právnických fakúlt
 • aktívna podpora reformy vysokoškolského vzdelávania na Slovensku so zámerom zlepšenia jeho kvality, prístupnosti, konkurencieschopnosti a hospodárnosti; združenie sa zároveň snaží vytvárať predpoklady pre prepojenie a spoluprácu súkromného sektora a vysokých škôl
 • snaha o odstránenie nezákonného a nespravodlivého vyberania poplatkov
 • osvetová, výchovná, vzdelávacia, publikačná a poradenská činnosť v oblasti práva a ekonómie v záujme zvyšovania právneho a ekonomického povedomia obyvateľstva

  • Ciele združenia realizujeme aj nasledujúcimi aktivitami

   • organizácia verejných konferencií, odborných prednášok, seminárov a workshopov
   • tvorivé voľnočasové a spoločenské aktivity zamerané na rozvíjanie harmonickej osobnosti, vedomostí a tvorivosti členov
   • poradenská a osvetová činnosť medzi obyvateľmi, poskytovanie odborných konzultácií, usmernení a rád, konkrétne podnety pre riešenie aktuálnych problémov
   • finančná podpora nadaných študentov práva formou štipendií
   • publikačná činnosť
   • aktivity na podporu absolventov právnických fakúlt pri uplatňovaní sa na trhu práce
   • bezplatné právne poradenstvo
   • iné aktivityObčiansky monitoring súdov

ASŠP pripravuje druhý občiansky monitoring sudcov a súdov na Slovensku. Historicky prvý občiansky monitoring súdov sa uskutočnil v roku 2005. Občiansky monitoring súdov je vo vyspelých krajinách...
viac >>

Uplatnenie absolventov práva

Bezplatné právne poradenstvo

Legislatívny inkubátor