Asociácia slovenských študentov práva

Association of Slovak Law Students

Blog

 • 10.08.2010 Projekt Legislatívny inkubátor

  Pri prezeraní stránky nášho združenia mohli čitatelia natrafiť na projekt s názvom „Legislatívny inkubátor“ Uznávam, že slovné spojenie legislatívny inkubátor znie prinajmenšom zvláštne. Prečo sme sa teda rozhodli pre spustenie tohto projektu a čo ním vlastne chceme dosiahnuť?

  Hlavný cieľ je jednoduchý - zlepšovať kvalitu právneho systému na Slovensku návrhmi na odstránenie legislatívnych nedostatkov a zlepšenie existujúcich noriem.

  A ako to chceme dosiahnuť?

  ASŠP bude aktívne vyhľadávať nedostatky a problémy právnej úpravy na všetkých úrovniach. Mnohé sú známe v odbornej obci, neboli však odstránené pre neexistujúcu komunikáciu odbornej obce s normotvorcami alebo pre ľahostajnosť zainteresovaných strán. Prepojenie teórie a praxe je pritom v každom odvetví považované za nevyhnutný predpoklad pre jeho rozvoj.

  Prečo by sa podobný princíp nemal aplikovať aj v oblasti právnej vedy? Z tohto dôvodu sme sa rozhodli pre realizáciu unikátneho projektu legislatívneho inkubátora, ktorý má prepojiť odborníkov s legislatívnou praxou. Budeme spolupracovať predovšetkým s renomovanými vysokoškolskými pedagógmi práva a inými odborníkmi z rôznych oblastí života spoločnosti.

  Po identifikovaní konkrétneho legislatívneho nedostatku bude vypracovaný návrh novej normatívnej úpravy, v ktorej bude nedostatok eliminovaný. Jeho následné zverejnenie, ako aj aktívne snaha nájsť pre náš návrh podporu medzi členmi príslušného normotvorného orgánu, by mali prispieť k uvedeniu tejto právnej úpravy do života.

  Podnetom k realizácii projektu boli výlučne odborné a spoločenské záujmy. Pre navrhované zmeny bude charakteristická nestrannosť a celospoločenská prospešnosť.


autor: dominik


<< späť

Občiansky monitoring súdov

ASŠP pripravuje druhý občiansky monitoring sudcov a súdov na Slovensku. Historicky prvý občiansky monitoring súdov sa uskutočnil v roku 2005. Občiansky monitoring súdov je vo vyspelých krajinách...
viac >>

Uplatnenie absolventov práva

Bezplatné právne poradenstvo

Legislatívny inkubátor